СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

СТУДЕНТСТВО

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Обрання освітніх вибіркових компонент

Скринька довіри Черкаської медичної академії

Розклад занять

Науково-дослідне товариство студентів та молодих вчених

Дотримання принципів академічної доброчесності

Положення про індивідуальний навчальний план студента
Положення про студентський гуртожиток
Правила призначення стипендій

Порядок надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачів освіти

Положення про критерії оцінювання

Положення про конкурс фахової майстерності
Порядок прийому, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

Положення про відпрацювання студентами пропущених занять
Положення про підрозділ щодо сприяння працевлаштування студентів і випускників
Положення про порядок проведення практики студентів
Рекомендації з академічної доброчесностідля закладів вищої освіти
Положення про студентське самоврядування
Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів
Про участь студентів у забезпеченні якості освіти
Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання
Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів очної форми (денної, вечірньої) форми навчання Черкаської медичної академії для участі у виборах ректор Черкаської медичної академії
Положення про студентський лекторій
Положення про забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
Положення про волонтерський загін
Положення про студентоцентризм
Положення про реалізацію прав на академічну мобільність
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про магістерські роботи

Методичні рекомендації для написання магістерської роботи

Про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті

ОГОЛОШЕННЯ