До дня циклової комісії фундаментальних та природничих дисциплін проведено ряд заходів

розміщено в: Події | 0

21 листопада 2022 року було проведено відкрите теоретичне заняття з дисципліни «Біологія і екологія» викладачем циклової комісії Самогуловою Ольгою Андріївною. Тема заняття: «Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Обмін речовин в гетеротрофних організмів».

Обмін речовин і енергії між організмом і середовищем є властивістю будь-якого живого організму. Саме завдяки обміну забезпечується функціонування організмів, їхній ріст, розвиток, розмноження. Тема є актуальною, адже її вивчення дозволить зрозуміти процеси обміну, що проходять в організмі, а також будуть основою для вивчення деяких тем з таких дисциплін, як анатомія людини, фізіологія, медична біологія, де студенти будуть продовжувати поглиблювати свої знання.

Значна увага була приділена методам візуалізації навчальної інформації,  використані: мультимедійна презентація, блок-схеми, навчальні відео. Такі методи активізують діяльність здобувачів освіти, що сприяє до активного оволодіння знаннями, а також підвищити пізнавальну активність.

 

21 листопада 2022 року викладачкою циклової комісії фундаментальних дисциплін Демченко Оксаною Миколаївною  було проведено відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни Основи психології та міжособового спілкування. Тема практичного заняття: «Психологічні основи спілкування».

Актуальність даної теми полягає в тому, що кожна людина живе і розвивається у соціальному оточенні. У своєму спілкуванні всі люди користуються двома системами: вербальною та невербальною комунікацією, і володіння особливостями використання цих систем є надзвичайно корисним. У студентів відбувається формування наукового розуміння основ психології спілкування, різних підходів до розуміння феноменології і конкретних проявів спілкування, знайомство з причинами труднощів і бар’єрів у спілкуванні, основних принципів ефективного спілкування.

Під час практичного заняття було використано тестові методики для  діагностики «перешкод» у встановленні емоційних контактів (за В. В. Бойко) та визначення стилю спілкування. За допомогою психогімнастичної вправи «Монолог на тему..» студенти оволоділи знаннями психологічного підходу до різних вікових категорій пацієнтів. Знання отримані на практичному занятті допоможуть студентам краще зрозуміти особливості власної комунікації та виробити необхідні навички для майбутньої професійної діяльності.